صفحه اصلي > نمایش اخبار 
 


باز باران!!!!!!

در اثر ریزش باران الهی آن هم با شدت فراوان در بهار  1398، از راه کانل کولر کتابخانه، آب بر روی قفسه های کتابخانه سرازیر گشته و متاسفانه بعضی از کتب آسیب جدی دیدند.