صفحه اصلي > واحد فرهنگی > واحد کتابخانه > قوانین 
 

قوانین کتابخانه

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان- مرکز مشهد

 

*   مبلغ عضویت: 1000  تومان : یکساله

مدت امانت کتب  دو  هفته  می باشد و در هر نوبت  دو جلد  کتاب  به امانت داده

می شود.

* تمدید فقط یک بارامکان پذیر است .

* کتبی که رزرو  شده اند به هیچ عنوان تمدید نمی شوند.

* جریمه دیر کرد روزی 50 تومان می باشد.

 

اعضای محترم کتابخانه موظف هستند:

 

*  نسبت به تحویل  و یا  تمدید کتاب  در تاریخ مقرر اقدام نمایند.

* در صورت مفقود شدن و یا صدمه به کتب عضو  محترم موظف به خرید ، تهیه  و یا پرداخت بهای کتاب می باشد.